ദുക്റാന തിരുനാളും, സഭാദിന ആചരണവും ജൂലൈ മൂന്നിന് സിറ്റി കത്തീദ്രൽ പള്ളിയിൽ വച്ച് ആഘോഷകരമായി നടത്തുന്നതാണ്

ദുക്റാന തിരുനാളും , സഭാദിന ആചരണവും ജൂലൈ മൂന്നിന് സിറ്റി കത്തീദ്രൽ പള്ളിയിൽ വച്ച് ആഘോഷകരമായി നടത്തുന്നതാണ്